sample
LF1498_071-Poppy_Omega
LF1498_071-Poppy_Omega-D LF1498_071-Poppy_Omega-E LF1498_071-Poppy_Omega-F

The Omega Collection

Omega

LF1498C/071 Poppy

LF1528FR/071 Poppy

Fire Retardant finish